<– Terug naar het eerste hoofdstuk

7. Uitvoering en uitvoeringsstructuur

Hans Goudsmit (Kunstweek) en Ton Zoet (Kunstcommissie)

In deze nota geven we richting en invulling aan het nieuwe kunst- en cultuurbeleid in de gemeente Teylingen. De uitvoering hiervan vraagt om een samenwerking tussen de gemeente en de kunst- en cultuursector. Met gezamenlijke inspanning onderzoeken we kansen en mogelijkheden om deze visie handen en voeten te geven. Het uitvoeringsprogramma stellen we op in samenspraak met de culturele sector. Hiervoor gebruiken we onderstaande uitgangspunten als basis.

Bij de uitvoering staat samenwerking over de dorpskernen heen voorop, waarbij meer Teylingen-breed wordt geopereerd. Elke kern heeft op dit moment zijn eigen smaakmakers. In veel gevallen is dit logisch, ‘elke kern een eigen fanfare’, maar niet altijd. De behoefte bestaat, ook in de culturele sector, aan verbreding en verdieping voor de gehele gemeente. Aan passende initiatieven en impulsen om te bouwen aan een netwerk Teylingen-breed. Net zoals deze in de afgelopen jaren ontwikkeld werden in de aparte kernen. Nu komt het erop aan om, voor het culturele circuit, een vergelijkbare ontwikkeling voor heel Teylingen van de grond te krijgen.

Aanstellen van cultureel arrangeurs

We stellen cultureel arrangeurs aan die onderzoek doen en grondwerk verrichten voor activiteiten en programma’s. Zij verbinden, enthousiasmeren en innoveren. Zij zijn de onafhankelijke aanjagers die nieuwe samenwerkingsverbanden stimuleren, bestaande initiatieven versterken en inspireren tot nieuwe activiteiten. De route die zij volgen kent in de tijd bezien drie rondes, kortweg samengevat als ‘werkplaats’, ‘consolideren’ en ‘Cultuurevenement Teylingen’. Hierbij vervult de gemeente hoofdzakelijk een faciliterende en participerende rol.

Werkplaats.
De eerste fase noemen we de ‘werkplaats’. In deze fase onderzoeken we op welke manier de ambities vormgegeven kunnen worden. Op diverse plekken, disciplines en momenten gaan lokale instellingen en kunstenaars met elkaar in gesprek. De werkplaats bestaat onder meer uit mini-exposities, concerten en workshops. Middels een community-journaal kunnen alle betrokkenen de voortgang actief volgen.

Consolideren.
Na verloop van tijd is het tijd om wat werkt en aansprekend is te ‘consolideren’. Er komen ateliers, georganiseerd rondom culturele weken. Dit is ook het moment waarop uitdrukkelijk naar structurele financiering wordt gezocht. Met het lokale bedrijfsleven, zorgaanbieders en fondsen als dragende krachten.

Cultuurevenement Teylingen
Voor verschillende disciplines en generaties (alle leeftijden) worden satellietprogramma’s ontwikkeld. Gedurende het gehele jaar georganiseerd rond een geheel nieuw Cultuurevenement Teylingen, waar vanuit de gehele culturele gemeenschap naartoe wordt gewerkt.

Dit driehoeksmodel is ontworpen door Ton Zoet (Kunstcommissie), op persoonlijke titel.

Organiseren van een maatschappelijk debat
Kunst en cultuur zijn van onschatbare waarde als het gaat om het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke opgaven. Het verbinden van zorginstellingen en de culturele sector in Teylingen is nodig om een brug te kunnen slaan tussen deze twee werelden. We organiseren daarom een maatschappelijk debat om deze twee werelden met elkaar te laten kennismaken, samen te discussiëren en tot mooie nieuwe samenwerkingen en initiatieven te komen.

VERRIJKEN MET IDEEËN
‘Heel veel kunstenaars en culturele verenigingen in onze gemeente zijn op een eigen eilandje bezig. Die hebben enorm behoefte om van buitenaf te worden verrijkt met nieuwe ideeën. Daarom is het belangrijk dat er een cultuurarrangeur komt’.
Hans Goudsmit (Kunstweek Teylingen) en Ton Zoet (Kunstcommissie, op persoonlijke titel)

TOELICHTING: DE WERKPLAATSFASE door Ton Zoet

In de werkplaatsfase wordt door de deelnemers gewerkt aan creatieve uitdagingen en opdrachten. We geven – ter illustratie ! – enkele voorbeelden:

A Zoek muziek uit met ouderen en leg vast hoe zij reageren. De nieuwe generatie ouderen, die opgroeiden met bijvoorbeeld The Who en Led Zeppelin, is groeiende. Welke muziek spreekt aan? Welke verhalen horen daarbij? Fotografeer ze en maak een serie portretten in zwart-wit.

B Maak een kort verhaal over jouw toekomst in Teylingen. Hoe zie je jouw relatie met andere inwoners in de andere dorpen? Wat ontbreekt er in jouw leven? Wat doe jij voor anderen? Deze verhalen worden verzameld en gepubliceerd.

C (Klassiek)muzikaal geschoolde mensen gaan aan het werk met mensen met burn-out klachten. De opdracht is om nieuwe muziek te bedenken en schilderijen te maken die hun gemoedstoestand weergeven. Het eindresultaat zal worden samengebracht in theatervoorstellingen onder leiding van een professionele regisseur.

D Jongeren uit de drie dorpen worden uitgedaagd om met elkaar muziek te maken, waarbij verhalen uit de historie een rol spelen.

E Ouderen luisteren naar hedendaagse muziek waarna hun reacties worden verfilmd. Probeer erachter te komen wat zij denken dat deze muziek voor effect teweeg brengt. Filmopdrachten worden getoond tijdens een mini filmfestival.

F Maak een documentaire over leven in Teylingen.

G Maak een moderne voorstelling van tenminste 50 minuten over het leven van Jacoba van Beieren. Doe dit met een selectie van de beste spelers. De nieuwe (moderne) muziek wordt geleverd door een selectie van muzikanten uit de drie verschillende dorpskernen. Bij dit project wordt gebruik gemaakt van mogelijkheden die de scholen hebben te bieden.

Oprichten van een Cultureel Platform
We richten een Cultureel Platform op om organisaties op het gebied van cultuur bij elkaar te brengen. Met als doel het bevorderen van de samenwerking tussen culturele verenigingen, culturele instellingen en culturele ondernemers. Ook leggen we de verbinding tussen het Cultureel Platform en platforms als Positieve Gezondheid en het Vitaliteitsakkoord, omdat kunst en cultuur een belangrijke bijdrage leveren aan de algehele gezondheid. We vragen ambassadeurs vanuit het Cultureel Platform om aan te sluiten bij deze gezondheidsplatforms, waar zij met open armen worden ontvangen.

Opstellen van een Culturele Agenda
We maken een herkenbare en aantrekkelijke Culturele Agenda voor heel Teylingen. De betekenis van kunst en cultuur in Teylingen stijgt met de inzet op promotie en marketing. Met aanstekelijke communicatie kunnen deelnemers letterlijk ‘toeleven’ naar culturele evenementen en activiteiten, als bezoeker of deelnemer. We onderzoeken de mogelijkheden voor een eigen kanaal en/of uitbouw van bestaande kanalen. Zowel in print- als digitale media.

Uitzetten van een Kunstroute Teylingen-breed
Kunst en cultuur in Teylingen zijn er voor en door iedereen. Daarbij zetten we in op een inclusieve, laagdrempelige programmering en Teylingen-brede samenwerkingen. We nemen hiervoor zelf het initiatief door een kunstroute te organiseren langs de vele prachtige kunstwerken die Teylingen rijk is. Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen, in samenwerking met de culturele sector.

Inzetten van kunstmaatjes
Van belang is dat iedereen de kans krijgt om kunst en cultuur te ervaren, actief of passief. Er zijn inwoners die een drempel ervaren en doelgroepen die moeilijk te bereiken zijn. Kunstmaatjes helpen om de drempel te verlagen of zelfs weg te nemen. Ook kunnen zij doelgroepen die moeilijker te bereiken zijn stimuleren om deel te nemen aan kunst en cultuur. We zetten kunstmaatjes in zodat zoveel mogelijk inwoners de kans krijgen om kunst en cultuur te beleven en eraan deel te nemen.

Inzetten van kunstvouchers
Soms loopt het leven anders dan gedacht of gehoopt. Bijvoorbeeld door een ingrijpende gebeurtenis of door terugkerende psychische klachten. Soms zitten mensen gewoon ‘even niet lekker in hun vel’. Dit kan geestelijke en/of lichamelijke klachten veroorzaken. Kunst en cultuur geven een positieve prikkel en zetten een mentaal proces in gang. Dit geeft regie over het eigen leven en daarmee  zelfvertrouwen en veerkracht. Samen met de huisartsen in Teylingen zetten we daarom in op kunstvouchers. Vouchers waarmee patiënten doorverwezen worden voor culturele interventies, die begeleid worden door professionele kunstenaars. Want mensen die deelnemen aan culturele activiteiten voelen zich gelukkiger en zijn zowel mentaal als fysiek gezonder

Stimuleren van bestaande regelingen
We zetten de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CmK) voort om kunst en cultuur te verankeren in het onderwijs. Met het initiatief ‘Verwonder om de hoek’ bouwen we deze regeling verder uit, om kinderen hun passies te kunnen laten ontdekken. We stimuleren het gebruik van het Sport- en Cultuurregeling en het Jeugdfonds Sport & Cultuur, waarmee volwassenen en kinderen met een minder goed gevulde portemonnee de gelegenheid krijgen deel te nemen aan culturele activiteiten.

BREDE VERBINDING

Ton Zoet: ‘De belangrijkste factor is het bindende element tussen de drie dorpskernen. Want één ding staat vast: er is erg veel behoefte aan versterking van de verbinding tussen mensen uit de drie kernen door verbetering en (verdere) professionalisering van de kunst- en cultuursector.’