<– Terug naar het eerste hoofdstuk

7. Uitvoering en uitvoeringsstructuur

Hans Goudsmit (Kunstweek) en Ton Zoet (Kunstcommissie)

7.1 Kunst en cultuur voor alle inwoners van Teylingen
7.2 Kinderen en jongeren komen vroeg in aanraking met kunst en cultuur
7.3 De onmisbare bijdrage van kunst en cultuur aan maatschappelijke opgaven
7.4 Ondersteuning bij activiteiten en programma’s door culturele arrangeurs

In deze nota geven we richting en invulling aan het nieuwe kunst- en cultuurbeleid in de gemeente Teylingen. De uitvoering hiervan vraagt om een samenwerking tussen de gemeente en de kunst- en cultuursector in Teylingen. We onderzoeken kansen en mogelijkheden om deze visie handen en voeten te geven. Met gezamenlijke inspanning schrijven we een uitvoeringsprogramma met onderstaande uitgangspunten als basis.

7.1 Kunst en cultuur voor alle inwoners van Teylingen

Wat gaan we daarvoor doen?

We stimuleren een veelzijdig aanbod dat voldoende laagdrempelig is. Hierbij hebben we aandacht voor inwoners die een drempel ervaren en doelgroepen die moeilijk te bereiken zijn. Belangrijk is om het gebruik van de Sport- en Cultuurregeling te stimuleren, zodat inwoners met een laag inkomen een bijdrage kunnen ontvangen voor deelname aan culturele activiteiten. We dagen culturele verenigingen en instellingen uit om na te denken over een inclusieve, laagdrempelige programmering. En we staan open voor eigentijdse vormen die ook jongeren aanspreken.

7.2 Kinderen en jongeren komen vroeg in aanraking met kunst en cultuur

Wat gaan we daarvoor doen?
We zetten de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CmK) voort om kunst en cultuur te verankeren in het onderwijs. Met het initiatief ‘Verwonder om de hoek’ bouwen we verder uit, om kinderen hun passies te kunnen laten ontdekken. We stimuleren het gebruik van het Jeugdfonds Sport en Cultuur, waarmee ook kinderen met een minder goed gevulde portemonnee de gelegenheid krijgen deel te nemen aan culturele activiteiten.

7.3 De onmisbare bijdrage van kunst en cultuur aan maatschappelijke opgaven

Wat gaan we daarvoor doen?
Belangrijk is het maken van nieuwe verbindingen en het versterken van bestaande verbindingen. Tussen de culturele sector en platforms als Positieve Gezondheid en Preventie akkoord, omdat kunst en cultuur bijdragen aan de algehele gezondheid. Tussen instellingen en lokale kunstenaars, omdat hiermee een brug geslagen wordt tussen twee werelden. Maar ook tussen culturele verenigingen, culturele instellingen en culturele ondernemers onderling om hiermee de samenwerking te versterken.

7.4 Ondersteuning bij activiteiten en programma’s door culturele arrangeurs
Bij de uitvoering staat samenwerking over de dorpskernen heen voorop, waarbij meer Teylingen-breed wordt geopereerd. Elke kern heeft op dit moment zijn eigen smaakmakers. In veel gevallen is dit logisch, ‘elke kern een eigen fanfare’, maar niet altijd. De behoefte bestaat, ook in de culturele sector, aan verbreding en verdieping voor de gehele gemeente. Aan passende initiatieven en impulsen om te bouwen aan een netwerk deze in de afgelopen jaren ontwikkeld werden in de aparte kernen.
Nu komt het erop aan, om voor het culturele circuit, een vergelijkbare ontwikkeling voor heel Teylingen van de grond te krijgen.

Met – op termijn – de steun van het lokale bedrijfsleven komen er culturele arrangeurs die onderzoek doen en grondwerk verrichten voor activiteiten en programma’s. De route die zij volgen kent in de tijd bezien drie rondes, kortweg samengevat als ‘werkplaats’, ‘consolideren’ en ‘festival’.
Hierbij vervult de gemeente hoofdzakelijk een faciliterende en participerende rol.

VERRIJKEN MET IDEEEN
‘Heel veel kunstenaars en culturele verenigingen in onze gemeente zijn op een eigen eilandje bezig. Die hebben enorm behoefte om van buitenaf te worden verrijkt met nieuwe ideeën. Daarom is het belangrijk dat er een cultuurarrangeur komt.’
(Bekijk: https://vimeo.com/616064708
)

Hans Goudsmit (Cultuurweek Teylingen) en Ton Zoet (Kunstcommissie, op persoonlijke titel).

Werkplaats.

De eerste fase noemen we de ‘werkplaats’. In deze fase wordt onderzocht op welke manier de ambities vormgegeven kunnen worden. Op diverse plekken, disciplines en momenten gaan lokale instellingen en kunstenaars met elkaar in gesprek. In de vorm van een debat en bijeenkomsten. De werkplaats bestaat onder meer uit mini-exposities, concerten en workshops. Middels een community-journaal kunnen alle betrokkenen de voortgang actief volgen.

De werkplaats bestaat onder meer uit mini-exposities, concerten en workshops. Op diverse plekken, disciplines en momenten gaan we met onze lokale instellingen en kunstenaars in gesprek (waarvoor we ook debat en informatiebijeenkomsten zullen organiseren) over de manier om deze ambities vorm te geven. Met een sterk accent op nieuwe vormen van verbinding tussen kunst en gezondheid.

Onderstaande mogelijkheden worden in elk geval onderzocht (waarmee andere initiatieven zeker
niet worden uitgesloten):

Ambitie 1

• Inclusieve, laagdrempelige
programmering stimuleren.

• Kunstroute Teylingen-breed

• Kunstmaatjes

• Stimuleren Sport- en
Cultuurregeling

Ambitie 2

• Voorzetten ‘Cultuureducatie
met Kwaliteit’ en uitbouwen
met initiatief ‘Verwonder om
de hoek’.

• Nieuwe, eigentijdse vormen
van kunst en cultuur omarmen

• Verbinding tussen jong en oud

• Stimuleren Jeugdfonds Sport
en Cultuur

Ambitie 3

• Nieuwe verbinden maken en
bestaande verbindingen
versterken.

• Cultureel Platform

• Ambassadeurs

• Kunstvouchers

Consolideren.
Na verloop van tijd is het tijd om wat werkt en aansprekend is te ‘consolideren’. Er komen ateliers, georganiseerd rond culturele weken. Voor diverse disciplines worden ambassadeurs gezocht, die zitting nemen in een cultuurplatform. Dit is ook het moment waarop uitdrukkelijk naar structurele financiering wordt gezocht. Met het lokale bedrijfsleven, zorgaanbieders en fondsen als dragende krachten.

Cultuurevenement Teylingen.
Voor verschillende disciplines en generaties (alle leeftijden) worden satellietprogramma’s ontwikkeld, gedurende het gehele jaar georganiseerd rond een geheel nieuw Cultuurevenement Teylingen, waar jaarlijks vanuit de gehele culturele gemeenschap naar wordt toegewerkt.

Het gehele proces van werkplaats tot beloning verdient een organisatievorm. Duidelijk, herkenbaar en prikkelend. Pas dan wordt het mogelijke om voor voldoende externe financiering te zorgen.  Eventuele zakelijke partners stappen in als de eerste resultaten binnen zijn.

Dit driehoeks-model is ontworpen door Ton Zoet (Kunstcommissie), op persoonlijke titel.