DISCUSSIE-BIJDRAGE TON ZOET VOOR NOTA KUNST & CULTUUR

“Toon mij uw kunst en ik zal u zeggen wie u bent”
(NotteoZ 2007)

CONTAINER BEGRIPPEN
Kunst & Cultuur zijn twee verschillende woorden. Op het ene moment horen ze bij elkaar, op het
andere moment stoten ze elkaar af. Het zijn container begrippen waardoor er makkelijk
spanningsvelden kunnen ontstaan. Dat is een geweldig gegeven. Het levert energie, zet aan tot
discussie. Het leert je dingen, het dwingt je tot een andere kijk. Kunst & Cultuur zijn verbonden en
onmisbaar…

NADENKEN ROL KUNSTCOMMISSIE
Tot vlak voor de coronacrisis beperkte de rol van de kunstcommissie zicht tot het begeleiden en
adviseren van kunst in de openbare ruimte. Deze taak blijft behouden. Maar dankzij de coronacrisis
is het onmiskenbaar duidelijk geworden wat het belang is van kunst en cultuur. Daaruit zou moeten
volgen dat er een bredere taakopvatting van een kunstcommissie moet worden voorbehouden ten
dienste van de gemeenschapszin. Om dit te bewerkstelligen ontwikkelt de kunstcommissie een
eigenzinnig tamelijk ambitieus masterplan onder het motto: “wie geen dromen heeft zal er niet één
realiseren “

MASTERPLAN
Mijn ‘masterplan’ (auteur Ton Zoet) wil voorzien in een samenwerkingstraject op verschillende niveaus en met verschillende disciplines dat culmineert in jaarlijks hoogtepunt: een Teylingen Kunst & Cultuurweek.
Dit plan wil handen en voeten geven aan de nota Kunst & Cultuur van de wethouder Arno van
Kempen. In het masterplan wordt richting gegeven aan een aantal kerndoelen:

  • Hoog ambitie niveau en uitdagen
  • Samenbrengen en samenwerken van diverse disciplines
  • Gemeenschapszin door verbinding en betrokkenheid,
  • Kwaliteitsverbetering op verschillende niveaus
  • Aandachtsgebied overschrijdende activiteiten.
  • Gebruikmaken van aanwezige kennis, ervaring en deskundigheid.
  • Samenwerking bevorderen tussen bestaande organisatie.
  • Het bedrijfsleven actief betrekken en een rol toebedelen
  • Professionaliseren van het proces

REGIE
De kunstcommissie zal een onafhankelijke regisserende rol op zich nemen met behulp van
professionals uit de betrokken disciplines. Kwaliteitsbewaking van het proces en het eindproduct
vormen daarbij de kern. De kunstcommissie neemt ook de rol op zich van jager verzamelaar. Dat wil
zeggen: het inventariseren van de creatieve input, de belangen van diverse partijen die belang
hebben bij een goed kunst & cultuur beleid, de uitstraling en interne en externe communicatie.
Betrokkenheid van de bewoners en betrekken van bedrijfsleven. Kunst & cultuur gebruiken waar zij
het sterkst in is: het op gang brengen van het gesprek!

De kunstcommissie behoedt de gemeentelijke overheid voor onbegaanbare wegen. Zoals ze dit ook
zal doen richting de cultuurmakers (kunstenaars, onderwijs, verenigingsleven etc. ). De
kunstcommissie zal zich ook sterk maken voor een professionalisering van alle betrokken instanties.
In Voorhout “de kus” tot stand gebracht. Een vriendelijk drie-dimensioneel beeld dat symbool staat
voor de liefde van de ene mens naar de ander. Door dit beeld te herhalen in de andere woonkernen
van Teylingen wordt de drie – eenheid Teylingen eer aan gedaan en vormt de markering van de
ontwikkeling van Teylingen als één geheel.

BUNDELING VAN TALENT
De realisatie van het Masterplan is als een nest met eieren dat uitgebroed moet worden. Het is niet op voorhand duidelijk wat uit de verschillende broedsels tevoorschijn gaat komen. Het hele proces kan alleen tot stand worden gebracht door een bundeling van krachten en talenten. Een kunst & Cultuurfestival samengesteld uit verschillende satelliet programma’s. Met z’n allen toewerken naar één einddoel is de enige weg die overblijft.

Ton Zoet, Kunstcommissie