Een Zomer(s) Programma1 Introductie

Een mooi team van BZK werkt aan een gedragen en inspirerend najaarsakkoord (de term kan nog wat anders worden) voor een ‘beter bestuur’.

Het voornemen bestaat om ook in de zomer daaraan hard te werken. Maar dan wel op een manier die ook ‘past’ bij de zomer.

Eelco Koolhaas (Ministerie van Verhalen) is gevraagd om – samen met het team – aan de slag met een zomer(s) programma.

Met plezier en enthousiasme gaan we in op die uitnodiging. Waarbij uitdrukkelijk de eis is dat al op 22 augustus 2022 tastbare producten en resultaten te zien zijn.

In deze offerte (op onderdelen volgen ‘later’ meer gedetailleerde werkplan-voorstellen) wordt de aanpak beschreven.


2 Een Zomer(s) Programma – de contouren

De zomer is het moment om ongewone activiteiten te ondernemen. Naar onbekende plaatsen gaan, tijd vrijmaken voor cultuur, genieten van cultuur, aan de slag met een hobby, nu wel tijd nemen om ergens in te verdiepen of avontuurlijke activiteiten te ondernemen. En vooral ook, we ontmoeten onbekende mensen die ons inspireren. In die geest gaan we ook met ‘Sterker Bestuur’ aan de slag:


A We organiseren beleidswandelingen – een wandeling helpt om letterlijk en figuurlijk los te komen.

B We organiseren maaltijd bijeenkomsten (waarschijnlijk een ontbijt) – de gezellige sfeer van een maaltijd helpt om op een lichte manier om stevige kwesties te bespreken.

C We organiseren serieuze spellen. Een spel (zeker als sprake is van verschillende rollen) helpt om nieuwe perspectieven te verkennen en wakkert de verbeeldingskracht aan.

D  We zoeken onbekende plekken en mensen op – Om ons zo te laten verrijken met nieuwe inzichten.

E We organiseren zeer speciale ontmoetingen, voor stilte en verdieping – we nemen de tijd om op een bijzondere plaats en manier bijzondere mensen en organisaties te ontmoeten.

F We maken en bezoeken beleidsexposities – we brengen op verbeeldende manieren een thema in beeld.


3 Te bespreken thema’s

Voor elk van de bovengenoemde activiteiten wordt steeds een thema gekozen, die passend zijn:

Voor een wandeling (‘los komen’) kiezen we thema’s die inhoudelijk nieuwe impulsen nodig hebben

Voor de maaltijden (‘lichter maken’) kiezen we thema’s die licht controversieel zijn en een doorbraak nodig hebben

Voor het spel (‘er mee spelen’) kiezen we thema’s waarmee in korte tijd stappen te zetten zijn

Voor de ontmoeting met onbekenden (‘nieuwe inzichten’) kiezen we relatief nieuwe thema’s

Voor de speciale ontmoetingen (‘verdiepen’) zoeken we complexe onderwerpen op die voor velen boeien

Voor de exposities (‘tonen’) brengen we thema’s die al redelijk ‘af’ zijn.


4 Fasering als een vakantietrip

Voor de fasering laten we ons opnieuw inspireren door een reis door nieuwe streken:


A Het begint met een brede oriëntatie – begin juli

We kijken naar wat al is opgehaald (studie) en maken op een creatieve manier met het team een eerste route (‘sparren’)

TOELICHTING: we organiseren met team plus gasten enkele verkennende en onderhoudende startworkshops.

B Vervolgens gaan we de reis plannen tweede week juli

We kiezen de thema’s, nodigen uit, zoeken naar locaties en denken na over wie gevraagd wordt om te doen

TOELICHTING: Met het oog op kosten en efficiëntie is de intentie om zoveel mogelijk mee te liften op plaatsen en gelegenheden van partners.

C Dan gaan we echt er op uit, naar plaatsen toe! Half juli – half augustus

We houden de diverse bijeenkomsten en doen daar op uitnodigende en aansprekende wijze verslag van.

TOELICHTING: Elke bijeenkomst is kort maar ook krachtig en onderhoudend tegelijk. 

D We verzamelen al onze souvenirs en andere materialen – half augustus begin september

We zorgen dat gebruiksklaar wordt opgeleverd voor diverse evenementen.

TOELICHTING: we maken o.a. een expositie, een magazine en enkele video’s!


5 Noties over ‘de inhoud’

Onder de vlag van sterker bestuur vallen een zeer groot aantal thema’s. Bij de behandeling nemen we – na overleg met het projectteam – vooral drie zaken als leidraad

EERLIJK – Bij de bespreking worden zaken bij de naam genoemd, zonder te veel ‘meel in de mond’

STERK – De gekozen oplossingsrichtingen doen er toe, ze zijn sterk en krachtig en hebben ‘impact’.

HELDER – Het is duidelijk en helder wat wordt bedoeld en wat niet.


Een groslijst

Er is al veel werk verzet, er zijn een grote hoeveelheid thema’s om – mogelijk – uit te werken en verdiepen in het zomerprogramma (de onderstaande lijst is nog niet eens helemaal compleet).

A ‘MENSELIJK BESTUREN’

Wetgeving die het mogelijk de menselijke maat toe te passen

Toets op ‘human impact’

Mandaat en beleidsruimte voor professionals

Rol van ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling en toepassing van regels en beleid

Democratische legitimatie

Integrale gemeentelijke dienstverlening

B ‘BESTUREN VOOR DE TOEKOMST’

Toekomstbestendige bestuurlijke verhoudingen

Toekomstbestendige financiële verhoudingen

Werkbare afspraken met een toets aan de voorkant (uitvoeringstoets)

Aanpak van transities in gebieden vanuit urgente opgaven

Krapte en slagkracht

Afspraken levend houden

C ‘SAMEN BESTUREN’

Opereren vanuit vertrouwen

Wederkerige samenwerking

Elkaar niet verrassen

Afspraak is afspraak

Samenwerking als 1 overheid

Werken vanuit integrale opgaven

Ondersteuning vanuit rijk

Landelijke regietafels

Verticale afspraken

Alleen noodzakelijke bestuurlijke informatie opvragen

Het nationale overhedenoverleg

MZBZK tegent mee

Betrokkenheid van inwoners

Gelijkwaardig

Geschilbeslechting

Gezamenlijk keuzes maken

D ‘INNOVATIEF BESTUUR’

Kennis- en leernetwerken

Ambtelijk vakmanschap

Inzicht gevolgen beleidsvoornemens

Flexibele arrangementen

Monitoring

Partnerschap next level

E EFFICIENT BESTUREN

Ambities en financieren in balans

Ontkokerd en integraal (ook binnen rijk)

Decentraal wat kan, centraal wat moet

Afspraken met coalities in de regio

Versterken gebiedsgerichte aanpak

Administratieve lasten beperken


6 Aan de slag! Naar een actieplan

Met deze ingrediënten, qua vorm en inhoud, begint op kort termijn het echte werk, met de brede professionele community aan de slag. Dan komt het aan op praktisch organiseren, bekende contacten inschakelen, nieuwe contacten opbouwen, succesvol faciliteren en de gewenste producten opleveren.

In deze offerte ‘spelen’ we al even met dit actieplan, in overleg en nauwe samenwerking op korte termijn met het projectteam op maat en concreet te maken.

A We maken voor elk van de vijf thema’s (menselijk, toekomst, samen, innovatief, efficiënt) een overzichtelijke en uitnodigende ‘praatplaat’.

B We ontwikkelen een sterker bestuur spel, doen een try-out en gaan spelrondes plannen in noorden, zuiden, westen en oosten

C We maken met de minister van BZK of een hoge ambtenaar een wervende film over het zomerprogramma, die we gebruiken bij de uitnodiging.

D We maken een gast-wensenlijst, ook na rondbellen uit het netwerk. Welke onbekende spelers (personen, organisaties) willen we nog spreken. Dan kiezen we bij welke activiteit we hen uitnodigen (wandeling, etentje of andere vorm)

E We zoeken in noord, zuid, west en oost bijzondere ontmoetingsplekken, vakantie gebonden. We organiseren bilaterale ontmoetingen.

F We plannen enkele beleidswandelingen, een cameraman gaat mee.

G We maken een sterker bestuur magazine, voor de relaties, halverwege het zomerprogramma, met de opbrengsten tot dan toe

H We bereiden de meeting van 22 augustus met video, expositie en magazine.

7 Organisatie

Het team van Ministerie van Verhalen bestaat uit Eelco Koolhaas (ontwerp, organisatie en facilitator). Als back-up-facilitator vragen we Kees Le Blansch (Bureau KLB), deskundig, ervaren en prettig in de omgang.

Daarnaast is er de filmer Jasper Masthof uit Den Haag. Als back-up nemen we een filmer uit het team van Sense Branding uit Breda.

De vormgever is Machiel Pleysier, momenteel wonend in Frankrijk, zeer kundig en veel geprezen met als back-up de kunstenaar Marcello uit Den Haag.

Het werkbudget van de gehele productie is 30.000 euro ex BTW. We hanteren als dagtarief voor Eelco Koolhaas 800 euro ex BTW, de andere teamleden werken voor 600 euro ex BTW per dag. We maken een verantwoording per type activiteit, voor de periode juli-augustus. We zullen per maand declareren.

Techniek (bijvoorbeeld microfoons), logistiek (huur zalen) en catering (broodjes e.a.) vallen buiten deze begroting. In overleg met de opdrachtgever zoeken we daarvoor naar betaalbare of oplossingen, bijvoorbeeld via bij bestuurlijke medespelers!