S&W Ontwikkelt Door

Aanpak & offerte

1 De doorontwikkeling

S&W doet ertoe. Voor bewoners en beleidsmakers. S&W is medeverantwoordelijk voor beheer, werkt aan een ‘schone ruimte’, bouwt aan netwerken en relaties en bewaakt een integrale aanpak van vraagstukken. En dat met een relatief kleine groep van 200 plus. Werken bij S&W is uitdagend, werken met S&W is verrijkend en prettig.

De ‘doorontwikkeling’ versterkt de positie van S&W. Het is – veel – meer dan organisatie-ontwikkeltraject, vertrekpunt is talentontwikkeling en de impact vergroten van S&W als organisatieonderdeel.

2 Focus op drie thema’s

In ieder geval voor 2022 staan drie, zowel spannende als boeiende onderwerpen centraal, die actief gevolgd en gestimuleerd worden (waarover hierna meer!), als inzet van de doorontwikkeling.

A Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het opgave- en wijkgericht werken & de doorontwikkeling
Onder de vlag kijken we naar een aantal thema’s (de lijst is natuurlijk nog niet compleet):

Zowel voor sociaal als fysiek wordt van alles bedacht, waarmee van de stadsdelen regie op het proces wordt verwacht. Wat betekent dat in de praktijk?

En ook, wat betekent de intrede van de wijkagenda voor het opgave en wijkgerichte werken, met name de toepassing van ‘harde data’?

Opgave en wijkgericht werken gaat ook over opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap. Hoe is dit geregeld bij S&W en welke methoden passen we toe? Opnieuw past verwijzing naar de wijkagenda, hoe maken we die voor zowel beleidsmakers als uitvoerders leidend!

Ook kijken we naar het soms verrassende samenspel tussen stadsdeel, stadsbeheer en ‘het wijkberaad’. Hoe ziet opdrachtgeverschap eruit, in deze fysieke praktijk?

B Participatie & doorontwikkeling

Een tweede thema is participatie, echt een kerntaak van S&W. Wat is doorontwikkeling, als het gaat om participatie?

B1 Met vooral hier als leidend thema de basis op orde. Enerzijds zien we dat met regelmaat ‘bijna top down’ plannen en ambities worden uitgestrooid. Anderzijds zien we de druk uit de stad en de wens om denkkracht volop te benutten. Twee interessante krachten die op elkaar inwerken. Met een cruciale rol voor zowel de wijkmanagers als teamleiders om dit spel in goede banen te leiden.

B2 Daarnaast geldt voor participatie de introductie van nieuwe ‘tools’, zoals de online participatie. Door ontwikkelen betekent ook een brede uitrol, acceptatie en gewend raken aan nieuwe instrumenten. Structuur versus maatwerk leveren in de wijk. Hoe gaat dat?

C Impact, gedrag en houding & doorontwikkeling

Het derde thema betreft het impact, gedrag en houding.
Dit gaat in essentie over overtuigen en beïnvloeden, op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau kunnen opereren maar ook om verbinding leggen en echt luisteren. In welke overlegstructuren bereiken we het beste onze doelstellingen en welk gedrag werk waar het effectiefst? Overleg en samenwerking vraagt om bredere en n nieuwe competenties, van strategie tot empathie. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

3 Volgen en stimuleren

In 2022 – verdeeld in een aantal fases – gaan we langs een aantal wegen deze drie thema’s actief volgen en stimuleren. Zodat iedereen van S&W ervaart en ziet wat doorontwikkeling in de praktijk is of kan zijn!

Vertel het verhaal!
Het begint met (het brengen van) een aansprekend, uitgediept en voor iedereen inspirerend en overtuigend verhaal. Om dit in beeld te krijgen volgen we vooral sleutelpersonen. Over en met hen maken we een aantal mini-documentaires waarin zowel de worsteling en successen in beeld worden gebracht. Elke documentaire start steeds met een boeiende vraag, waarop antwoord wordt gezocht.

Daarnaast volgen we de projectleider van de doorontwikkeling, onder de werktitel ‘Groeten van Mustapha’, met zijn inzichten, ervaringen en adviezen. Dit is te zien als de nieuwe nieuwsbrief!

Leren en debat
Doorontwikkeling is niet in beton gegoten. Er zijn meerdere wegen naar Den Haag (of was het Rome?). We organiseren op aansprekende manier het gesprek, via een reeks van frequente actualiteitenprogramma’s. In hybride vorm, online en offline, bij voorkeur in een mix.  

Acties!
We zetten een agenda op van acties!
We kondigen aan welke activiteiten binnen S&W plaatsvinden, waar mogelijk met een voor- en nabeschouwing.

Daarnaast initiëren we – uiteraard in overleg met smaakmakers – ook zelf met regelmaat kleine en grotere events.

Invullen!
Hoe we deze drie sporen invullen is steeds onderwerp van overleg in het programmateam. Daarvoor worden met regelmaat nieuwe voorstellen gedaan. Bij wijze van illustratie worden in bijlage 1 een aantal opties genoemd! Om later (in de tijd) steeds concreter in te vullen.

Frequentie
In overleg met het programmateam beslissen we over regelmaat van de verschillende ‘publicaties en uitzendingen’.

4 Praktische realisatie

A Met regelmaat worden producten gemaakt, zoals de mini documentaires, berichten uit het programmateam (‘groeten van Mustapha) als nieuwsbrief nieuwe stijl. We zorgen steeds voor de vormgeving, waarna wordt geplaatst op gemeentelijke kanalen die voor S&W beschikbaar zijn, in overleg met communicatie (zoals Sharepoint en meer..). Hierover worden afspraken gemaakt. 

B Af en toe wordt door ons team een korte film of vlog gemaakt, die ook worden tijdens gesprekken en breed onder S&W worden gedeeld.

C De uitzendingen zijn hybride, met live gasten. Daarvoor zijn twee opties. We maken steeds een aparte opname en ‘zenden’ die later uit. Of we maken een live opname. Steeds wordt daarvoor een ander stadsdeel gebruikt. Hierover worden afspraken gemaakt. Met communicatie worden concreet de mogelijkheden verkend voor ‘eenvoudige’ registratie.

D Materialen en catering. Ook op locatie worden af en toe kortdurende en kleinschalige sessies georganiseerd, we maken afspraken over (vergoeding van) de catering en materialen (beelden, een spel e.d.).

E Verbinding met communicatie
Voor meedenken en praktische ondersteuning wordt samengewerkt met de nader ‘aan te wijzen’ communicatieadviseur.

F Het team van Ministerie van Verhalen

Het team van Ministerie van Verhalen bestaat uit Eelco Koolhaas, Machiel Pleysier (vormgeving) en Jasper Masthof (films). Bij ‘agendaproblemen’ zijn voor Machiel en Jasper reserves klaar

5 Budget

Activiteiten

Maandelijks ‘een nieuwsbrief’, 12 x
We maken elke 2 maanden een mini-documentaire
We organiseren om de drie maanden een ‘journaal-uitzending’ (live en online), 4 x per jaar dus
We maken 4 keer per jaar een agenda, met inhoudelijke voor- en nabeschouwing en met regelmaat met eigen agenda-activiteit

Budget
Het inhoudelijke budget voor Eelco Koolhaas deze periode is 50.000 euro ex BTW
Locatiekosten, eventueel printwerk en catering zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

NB Het budget voor film en vormgeving is 15.000 euro ex BTW, zij zullen apart voor deze werkzaamheden een offerte indienen.

Deze afspraak geldt voor 2022, met optie op verlenging.

Bijlage 1 Voorbeelden
Frequent worden in overleg met het programmateam concrete keuzes gemaakt, op basis van goed voorbereide voorstellen! We geven enkele voorbeelden en opties.

A Thema’s voor de nieuwsbrief (‘Groeten van Mustapha)
Een nieuw besluit (plus achtergrond). Actuele beslissingen worden ‘prettig’ toegelicht.
‘Besturen is kiezen’. We leggen – met toelichting – een actueel keuzevraagstuk voor
Mooi werk. We zetten iemand & iets in het zonnetje.

B Mini-documentaires (het verhaal)
Door de ogen van. We volgen een medewerker van S&W (van elk functieniveau). Door ‘diens ogen’ vertellen we over ‘het dossier doorontwikkeling’ (steeds te kiezen vanuit de drie thema’s).  En ontmoetten we ook ‘andere medewerkers’
Het talent van. We volgen een talentvolle starter, actief betrokken bij een door ontwikkelings initiatief.

C Het gesprek (leren en debat)
Extern advies. ‘Basis op orde’, we bespreken de adviezen van Twijnstra en Gudde
Lessen van. We bespreken voortgang & resultaten van een typisch doorontwikkelings project & initiatief
Mijn plan. Een gesprek met een vernieuwer & initiatiefnemer, gericht op doorontwikkeling (van buiten en binnen)

D Op de agenda (acties)
Workshops. De stadsdeel workshops participatie, met vooruitblik
Ontbijten en ontwikkelen, een reeks van werkontbijten over de doorontwikkeling, offline & online
Op bezoek bij .. Collega’s ontmoeten collega’s, bij innovatieve projecten.