1 STARTFILM

We maken een startfilmpje met een programmaleider, directeur of – wellicht – zelfs de minister. Daarin doen we een oproep om mee te doen aan een inspirerend en verrijkend zomerprogramma, met ongewone vormen, locaties en deelnemers.

Dit startfilmpje wordt steeds bij elke uitnodiging gebruikt!

Acties

Datum prikken

2 ZOMERGROEP BZK

We gebruiken de zomergroep van BZK-collega’s en partners ‘uit de koepels’ om in verschillende rollen mee te doen. We zullen hen vragen contacten aan te boren, om reclame te maken (‘doe ook mee’) en desgewenst om zelf actief mee te doen.

Daarnaast informeren we ook hen actief over wat we doen, wat we leren en waar we tegen aan lopen. Zodat ze eventueel ook inhoudelijk adviseren.

Acties

Zomergroep informeren, om hulp vragen en uitnodigen om mee te doen

3 BASIS ALS VLAG

We gebruiken de door de minister gebruikte term BASIS ook actief. Als term voor het op te leveren product. En als middel om fundamentele kwesties te benoemen in de spelopdrachten (BASIS-vragen). Een derde manier is dat het terugkeert in de vorm & inhoud van de rapportages (berichten van de BASIS). Mogelijk is het ook te gebruiken in het najaar als een BASIS-AKKOORD, met de afspraken en inzichten leggen we een basis voor verbeterde interbestuurlijke verhoudingen!

Acties

Een werklogo met BASIS maken

4 PRAATPLATEN

Er zijn veel issues en onderwerpen om in de zomer met partners te bespreken. Naast de film die we meezenden bij elke ontmoeting zijn er ook mooi opgemaakte praatplaten die worden gestuurd, als agenda en teaser. Zo’n plaat ligt steeds aan de BASIS van elke ontmoeting. Op een plaats staat citaten, dilemma’s, anekdotes, vragen en ‘inhoudelijke suggesties’. Daar kunnen de deelnemers dan mee aan de slag.

Omdat onderweg onze kennis groeit, is denkbaar dat een praatplaat wordt aangepast en er een nieuwe edities gemaakt worden!

Acties

Vanuit bestaande stukken en documenten minimaal drie praatplaten maken, inhoudelijk en qua vorm

5 BUNDELING, GROTERE GROEPEN EN REGIONALE SPREIDING

Om de geringe beschikbare tijd goed te besteden bundelen we de diverse geplande zomeractiviteiten en maken we – als het lukt – ook grotere groepen. Bijvoorbeeld, bij een wandeling met twee tallen kun je ook met verschillende tweetalen tegelijk starten.

Met bundeling wordt bedoeld dat we meerdere activiteiten op een dag doen, bij voorkeur niet hetzelfde. We combineren bijvoorbeeld een ontbijt met een wandeling of een spelbijeenkomst.

We zullen ook regionaal spreiden, vanuit de insteek noord, zuid, oost en west.

Acties

Data prikken met daarbij een voorstel voor (gebundelde) activiteiten

6 MEELIFTEN

We kijken waar en hoe we kunnen meeliften, op twee manieren. Wellicht zijn er bestuurlijke overleggen of bijeenkomsten waar iets om heen valt te plannen.

Daarnaast kijken we of we faciliteiten of andere middelen van partners kunnen gebruiken. Van zalen en andere ruimtes (denk aan een grote tuin) tot aan catering of bijvoorbeeld lokale gasten.

7 COMMUNICATIE IN ZOMERSTIJL

We gebruiken eenvoudige communicatie in zomerstijl, denk aan een waaier van briefkaarten, een magazine en films.

We overleggen met team communicatie over de randvoorwaarden.

Acties

Overleg met communicatie over wat kan en mag

Uitnodigingen voorbereiden en maken

Een mailadres voor het zomerprogramma?

8 PRODUKTEN

Voor de 22e augustus leveren we een aantal aansprekende producten als uitkomst van de toer. Denk aan de al genoemde briefkaarten, magazine of film, praatplaten aan nog andere vormen zoals een verhalenbundel.

Acties

Dit komt nog!

9 TEAMLEDEN EN SAMENWERKING

Als teamleden hebben we voorkeuren voor specifieke dagen en vormen. Daar gaan we van uit.

We vergaderen soms live en communiceren via de mail en app.   

Actie

Een overlegschema maken, per week

10 DEELNEMERS EN GASTEN

Naast bestuurders, ambtenaren, consultants en wetenschappers willen we ook bestuurders en managers van instellingen mee laten doen. Daarnaast kijken naar de inzet van jongeren en studenten.

Actie

Een lijst maken van wie we kennen en kunnen vragen

Een lijst maken van wie we erbij willen hebben

Een lijst maken van mensen of organisaties die deelnemers kunnen werven

Een lijst maken van wie we voor welke activiteit vragen

Een route en rooster maken!